Jak zostać strażakiem?

Zawód strażaka wiąże się z renomą oraz powszechnym szacunkiem. Dlatego też tak wielu małych chłopców pragnie zostać strażakami. Większość z nich wyrasta z tego marzenia, reszta natomiast decyduje się na podjęcie tego trudnego zawodu mundurowego.

Co oprócz satysfakcji daje zawód strażaka?

W dzisiejszej Polsce na pewno – stabilizację, możliwość awansowania i pewność zatrudnienia. W staraniach dostania się do straży pożarnej mogą nam pomóc rady od innych wykonujących ten zawód. Zanim ostatecznie podejmie się decyzję o chęci podjęcia nauki w szkole pożarniczej, warto wcześniej przyjrzeć się pracy w tym zawodzie.

Niełatwo jest dostać się do szkoły pożarniczej. Należy przejść kilka etapów i mieć odpowiednie predyspozycje. Kandydaci do zawodu strażaka mają stawiane określone prawnie wymagania (ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej zapisana w Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.). Rekrutacji do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej podlegają:

  • obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 23 r.ż. i nie odbyli służby wojskowej, lecz posiadają świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (ubiegający się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkole kształcącej na poziomie aspiranckim),
  • obywatele RP posiadający świadectwo dojrzałości, którzy nie ukończyli 25 r.ż. i odbyli służbę wojskową (ubiegający się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej),

Osoby te muszą: uzyskać pozytywny wynik egzaminu wstępnego, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać zaświadczenie od lekarza dopuszczające do testu sprawnościowego, a także odpowiednie predyspozycje fizyczne oraz psychiczne orzeczone przez komisję lekarską MSWiA, nie być karane sądownie, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej i złożyć zobowiązanie do służby w PSP.

strażak

Jeśli dany kandydat spełnia powyższe kryteria, może złożyć swoje dokumenty do wybranej przez siebie szkoły i ubiegać się o przyjęcie po uprzednim zdaniu egzaminów sprawnościowych oraz teoretycznych.

O przyjęciu do służby decyduje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki bądź powiatowy lub też kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Służba w Państwowej Straży Pożarnej

Osoba podejmująca służbę w PSP mianowana jest na strażaka w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie to może nastąpić tuż po odbyciu zasadniczej służby wojskowej bądź po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tego rodzaju służby albo też po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

Wyróżnia się dwie możliwości podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszą z nich jest ukończenie jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym (tzw. służba kandydacka). Kadra oficerska kształcona jest w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jej absolwenci otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa bądź magistra inżyniera pożarnictwa oraz stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Następnie kierowani  są oni do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Natomiast kształcenie na poziomie aspiranckim (czyli w tzw. aspirantce) realizują trzy szkoły w RP:

  1. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  2. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  3. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Absolwenci tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa oraz stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Następnie są oni kierowani do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całej Rzeczpospolitej.

Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej

Ci, którym nie uda dostać się do PSP mogą wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej. Najczęściej OSP spotykane są w małych miejscowościach i na wsiach.

O stanowisko strażaka ochotnika mogą ubiegać się niemal wszyscy obywatele RP. Warunkami wstąpienie do OSP są:

  • posiadanie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do ochotniczej służby strażackiej,
  • wiek 18-65 lat,
  • przejście szkolenia pożarniczego.

Czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej mogą również zostać młodzi ludzie w wieku 16- 18 lat należący do młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy uzyskają stosowną zgodę opiekuna prawnego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do OSP musi zdecydować się na daną jednostkę, do której chce należeć i wypełnić deklarację wstąpienia do OSP. Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu tej deklaracji przez prezesa, naczelnika lub też innego członka zarządu OSP rozpocznie on okres kandydacki. W tym czasie przyszły strażak ochotnik zapoznaje się ze specyfiką wybranej przez siebie jednostki, jej wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego oraz jego konserwacją, a także wykonuje prace użyteczne dla OSP.

Należy pamiętać, że tego rodzaju stowarzyszenie ma charakter organizacji „non profit”, więc należący do OSP strażacy nie dostają zapłaty za swoją pracę. Po okresie kandydackim, który zazwyczaj trwa ok. 1 roku składa się uroczyste ślubowanie przyjmowane z rąk Zarządu, walnego zgromadzenia członków bądź uczestników uroczystości strażackich. Potem zakłada się mundur strażacki i uczestniczy się w mozolnym szkoleniu pożarniczym.

Z okresu kandydackiego na strażaka ochotnika zazwyczaj zwalnia się osoby aktywne w MDP, czyli młodzieżowych drużynach pożarniczych i osoby budzące powszechny szacunek oraz zaufanie wśród wszystkich lub zdecydowanej większości członków OSP.

Każdy strażak ochotnik dopuszczony do działań ratowniczo-gaśniczych podlega ubezpieczeniu od następstw skutków nieszczęśliwych wypadków.

Pamiętajmy, iż każda straż pożarna, czy ta ochotnicza, czy ta zawodowa, jest bardzo ważna, a służba w straży to nie tylko gaszenie pożarów. Strażacy są obecni przy wielu innych sytuacjach, które często nie są związane z ogniem, np. przy wypadkach drogowych i związanych z tym zakleszczaniem się ludzi w autach. Ze względu na niebezpieczeństwo związane z wykonywaniem tego zawodu wzorowy strażak musi cechować się dużą odwagą, odpowiedzialnością, a także pewnością siebie.