Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna stoi na straży społecznego bezpieczeństwa. Zawodowa oraz umundurowana grupa wykwalifikowanych osób, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, ma za zadaniem walczyć przede wszystkim z pożarami oraz klęskami żywiołowymi. Nadzór nad pracą Komendanta Głównego PSP pełni Minister Spraw Wewnętrznych Polski. Na czele PSP stoi Szef Obrony Cywilnej Kraju.

Państwowa Straż Pożarna została powołano 24 sierpnia 1991 na mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Do zadań PSP należy przede wszystkim gaszenie pożarów oraz prowadzenie akcji ratowniczych w trakcie wystąpienia klęsk żywiołowych i innych zagrożeń, jak wypadki drogowe, katastrofy kolejowe, itp. Strażacy mają za zadanie ocenić poziom realnego zagrożenia pożarowego i stosownie do tego instruować społeczeństwo. Informowanie ludności o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia to kolejny z celów PSP. Ponadto w kompetencji Państwowej Straży Pożarnej leży także kształcenie kadry ratowniczy, szkolenie społeczności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy, współpraca z polskimi i zagranicznymi służbami mundurowymi.

Działania PSP nie ograniczają się tylko do strefy ratowniczej. Wśród celów jednostek pożarniczych jest prowadzenie wszelkich postępowań administracyjnych, będących w ich kompetencji oraz archiwizowanie dokumentów do archiwum Komendy Powiatowej PSP. Straż przeprowadza specjalistyczne kontrole różnych obiektów, by wydać ocenę czy spełniają wymogi bezpieczeństwa. Taka kontrola może być przeprowadzana również na wniosek, w razie podejrzeń łamania przepisów PPOŻ. Ponadto do obowiązków należy ścisła współpraca z miejskimi, gminnymi i powiatowymi samorządami w celu polepszenia stanu bezpieczeństwa lokalnej ludności. Również z tego powodu Straż przygotowuje dla Rady Powiatu raporty o poziomie bezpieczeństwa pożarowego i ewentualnych zagrożeniach oraz udziela się przy tworzeniu nowych dokumentów związanych z ochroną przeciwpożarową. Ponadto PSP zajmuje się organizowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz współpracuje z lokalnymi mediami, także w trakcie działań ratowniczych, by przekazywane do opinii publicznej informacje były w pełni wiarygodne.straż pożarna

W skład Państwowej Straży Pożarnej wchodzi 16 Komend Wojewódzkich PSP, 335 Komend Powiatowych/Miejskich PSP, 515 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP oraz 7 Szkół PSP (w Częstochowie, Opolu, Supraślu, Bydgoszczy, Poznaniu i Krakowie). Ponadto wyróżnia się Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa. W szeregach Państwowej Straży Pożarnej pracuje ponad 30 tys. funkcjonariuszy pożarnictwa, niewielki odsetek – około 6 proc. – stanowią kobiety.